Algemene Informatie

Iedereen die lid wordt krijgt informatie en inloggegevens om een app te downloaden. In de app kunt u ook de persoonlijke gegevens inzien en aanpassen. Ook kunt u in de app zien welke lessen er zijn en uzelf, zoon of dochter aan of afmelden voor een les. Hierdoor weet de trainer of de deelnemer aanwezig zal zijn.

Middels de app kunnen wij u informeren over belangrijke zaken betreffende de vereniging. Denk hierbij aan de incasso voor de contributie of wijzigingen voor de les waarin je deelneemt. Indien er bijvoorbeeld vanwege ziekte trainer of weersomstandigheden een les niet door kan gaan maken wij dit hier bekend.

 Meer informatie over de app kunt u lezen op https://support.club-assistent.nl/club-assistent-app

 Mocht u de inloggegevens gemist hebben dan kunt u mailen met info@gvVoorwaarts.nl

Inhalen les

De maanden juli en augustus zijn contributievrij. In deze maanden worden er, buiten de 6 weken zomervakantie, wel les gegeven. Deze lessen kunnen gebruikt worden om gemiste lessen in te halen. Het is niet mogelijk om in een andere les mee te doen, omdat veel lessen vol zitten en we met wachtlijsten werken. 

Afmelden als lid

Afmeldingen dienen door de ouders/leden bekend gemaakt te worden bij de ledenadministratie. Afmelden via e-mail naar ledenadministratie@gvVoorwaarts.nl, t.a.v. Ingrid Kanen. Vermeld bij het afmelden altijd naam, adres en geboortedatum. Trainers zijn niet verantwoordelijk voor het opzeggen van het lidmaatschap.

 U ontvangt altijd een bevestiging van uitschrijven met daarin de einddatum. Mocht u geen bericht ontvangen neem dan opnieuw contact op met de ledenadministratie. Tip: Controleer uw spam/ongewenste mail.
Wij hanteren een opzegbeleid van 1 volledige kalendermaand. Opzegging in januari is einddatum 28 februari, opzegging in februari is einddatum 31 maart etc. De contributie wordt niet met terugwerkende kracht aangepast of terug gegeven. Dit is omdat de kosten door de vereniging vooraf gemaakt worden.

 Tot de einddatum bent u welkom om te blijven sporten.

Mocht u zich binnen het opzegtermijn bedenken, dan kan de opzegging kosteloos worden geannuleerd. Wanneer het opzegtermijn is verstreken, dient u zich opnieuw via de website aan te melden waaraan tevens inschrijfkosten zijn verbonden. Dit omdat de registratie bij de KNGU-bond gewijzigd moet worden, waarvoor deze inschrijfkosten in rekening worden gebracht.

Een lidmaatschap is niet overdraagbaar naar een ander lid toe. Dit omdat elk lid een eigen uniek persoonsgebonden bondsnummer heeft van de KNGU turnbond in combinatie met een lidmaatschapsnummer van de vereniging.

Mocht u nog vragen hebben neem dan contact op met de ledenadministratie: ledenadministratie@gvVoorwaarts.nl

Rustend lid

Het is mogelijk om het lidmaatschap tijdelijk om te zetten naar een ‘rustend lidmaatschap’. Dit houdt het volgende in: iemand kan rustend lid worden wanneer er sprake is van langdurige ziekte, zwangerschap of indien men gewoon lid wil blijven van de vereniging maar geen actieve lessen wil volgen of kaderlid wil zijn.
Een rustend lidmaatschap heeft GEEN recht tot deelname aan lessen, maar wel alle overige rechten. Bijvoorbeeld stemrecht op ledenvergadering , lidmaatschap van de bond, jubileum. Een rustend lidmaatschap kan ingaan wanneer een lid langer dan 1 periode (= 2 maanden) niet deel neemt aan de lessen.

De contributie komt bij een rustend lidmaatschap op 0,00 euro te staan. Echter de bondscontributie wordt wel geïncasseerd. Dit is nodig omdat voor een rustend lid wel bondscontributie wordt afgedragen door de vereniging aan de turnbond waar wij als vereniging geen invloed op hebben. Op de website onder de knop contributie kunt u zien wat de kosten hiervoor zijn. De bondscontributie wordt altijd in januari geint. Een lid heeft de keuze om rustend lid te worden of de contributie op te zeggen en later weer lid te worden. (Ter info: inschrijfkosten bedragen 10 euro)
Restitutie van reeds geïncasseerde contributie kan helaas niet terug worden gegeven. Wanneer een lid besluit om rustend lid te worden en later alsnog het lidmaatschap op wil zeggen, dan zal het resterende bedrag van het opzegtermijn alsnog geïncasseerde worden. Indien er een wachtlijst is in de les dan wordt de lesplaats vrij gegeven voor een nieuw lid. Het rustend lid komt bovenaan de wachtlijst te staan en kan instromen zodra de wens er is en er een plaats vrij komt.

Doorstromen als lid

Binnen Voorwaarts schuiven kinderen niet automatisch door naar een ander lesuur, wanneer de grensleeftijd van een les bereikt wordt. Hier zijn diverse redenen voor. Bijvoorbeeld omdat kinderen niet altijd toe zijn om door te stromen ondanks dat ze de leeftijd hebben. Of omdat vriendinnetjes nog in het huidige uur blijven etc. Doorstromen gaat altijd in overleg met de ouders, het kind en de trainer.

Wanneer een lid door wil stromen naar een andere les, dient de verzorger dit te melden via een e-mail naar de ledenadministratie info@gvvoorwaarts.nl

Op de websites, onder de knop ‘lesaanbod > (desbetreffende les) ’, staat vermeld voor welke les een wachttijd geldt. Omdat de wachttijd soms vrij lang kan zijn, is het aan te raden om tijdig een aankomende doorstroom aan te melden.
Vanwege het behoud van de veiligheid kunnen we helaas niet meer leden in een les toelaten dan wenselijk is. Wij vertrouwen op uw begrip hiervoor.

Kantine

De kantine van Voorwaarts vindt u in het gebouw “turnhal” op de Kempen Campus. 

Gevonden voorwerpen

Mocht u onverhoopt spullen zijn kwijt geraakt kunt u contact opnemen met de betreffende trainer van de les. Mail of telefoonnummers zijn te vinden op de pagina: Trainers. Verder is er een gevonden voorwerpen kliko in de beheerdersruimte van de turnhal. De kantinemedewerker heeft hier de sleutel van.

Verzekering

Ten behoeve van alle leden loopt via de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) een ongevallen verzekering. Een korte toelichting treft U onderstaand aan.

Verzekerd is:

•    Indien men t.g.v. een ongeval overlijdt.

•    Indien men t.g.v. een ongeval blijvend invalide wordt.

Wanneer is men verzekerd:

•    Tijdens deelname aan activiteiten op plaatsen en uren, welke door G.V. Voorwaarts c.q. de KNGU zijn vastgesteld en tijdens het rechtstreeks gaan en komen naar de plaats waar deze activiteiten plaatsvinden.

Wat is niet verzekerd:

•    Kosten van geneeskundige behandeling, zoals bijvoorbeeld dokter, tandarts en ziekenhuis.

•    Kosten van revalidatie.

•    Kosten verband houdend met verlies van arbeidsinkomsten.

Wanneer en hoe te melden:

•    Melding van het ongeval dient onmiddellijk (uiterlijk binnen 24 uur) plaats te vinden bij het secretariaat.

Kleding

Vereist is, dat u op lessen verschijnt in sportkleding, bijvoorbeeld gympakje, T-shirt, gymbroek en eventueel gymschoenen; deze laatste wel met witte zolen. Het is niet verplicht om gymkleding in de Voorwaarts kleuren te dragen. Voorwaarts kleding is verkrijgbaar o.a. bij Voorwaarts zelf. Informeer hiervoor bij de leiding naar de mogelijkheden.

Sportkeuring

Aan alle leden adviseren wij een sportkeuring aan te vragen. Indien u hiervan geen gebruik wenst te maken, is dat ter verantwoording van uzelf.

Vakanties

In de schoolvakantie gaan de lessen niet door. Voor de zaterdaggroepen geldt dat de eerste zaterdag van de vakantie wel les is en de tweede zaterdag niet. 

Vertrouwenspersonen

Meer informatie over de vertrouwenspersonen is te vinden op de pagina Vertrouwenspersonen.

Foto's op website en Facebook

Tijdens lessen en extra activiteiten van de vereniging worden regelmatig foto’s gemaakt. Een deel van deze foto’s wordt gebruikt voor publicitaire doeleinden en/of geplaatst op de website van de vereniging. Gezien het grote aantal foto’s en de vele gezichten op deze foto’s is het in de regel niet mogelijk iedereen van te voren om toestemming te vragen voor publicatie. De vereniging gaat echter zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen. Mocht een lid, ouder/voogd of kaderlid desondanks bezwaar hebben tegen het gebruik van een bepaalde foto, dan zal deze op diens verzoek middels het plaatsen van een berichtje op de betreffende site, zo mogelijk worden verwijderd. 

  • Wanneer u of uw kind niet op de foto mag, willen we u verzoeken om bij activiteiten of speciale lessen bij de kantine een blauw polsbandje te lenen. Hierdoor is voor de fotograaf duidelijk dat u of uw kind niet op de foto mag. Bedankt voor uw medewerking. 

Clubblad

Het clubblad van Voorwaarts wordt 10 maal per jaar uitgegeven. Hierin staan diverse aankondigingen van activiteiten waaraan uw kind kan deelnemen. Alle leden ontvangen het clubblad automatisch na aanmelding.