Afmelden

Afmelden als lid

Afmelden als lid:

Afmeldingen dienen door de ouders/leden bekend gemaakt te worden bij de ledenadministratie. Afmelden via e-mail naar ledenadministratie@gvVoorwaarts.nl, t.a.v. Ingrid Kanen. Vermeld bij het afmelden altijd naam, adres en geboortedatum.
Trainers zijn niet verantwoordelijk voor het opzeggen van het lidmaatschap.

U ontvangt altijd een bevestiging van uitschrijven met daarin de einddatum. Mocht u geen bericht ontvangen neem dan opnieuw contact op met de ledenadministratie. Tip: Controleer uw spam/ongewenste mail.
Wij hanteren een opzegbeleid van 1 volledige kalendermaand. Opzegging in januari is einddatum 28 februari, opzegging in februari is einddatum 31 maart etc.
De contributie wordt niet met terugwerkende kracht aangepast of terug gegeven. Dit is omdat de kosten door de vereniging vooraf gemaakt worden.

Tot de einddatum bent u welkom om te blijven sporten.
Mocht u zich binnen het opzegtermijn bedenken, dan kan de opzegging kosteloos worden geannuleerd. Wanneer het opzegtermijn is verstreken, dient u zich opnieuw via de website aan te melden waaraan tevens inschrijfkosten zijn verbonden. Dit omdat de registratie bij de KNGU-bond gewijzigd moet worden, waarvoor deze inschrijfkosten in rekening worden gebracht.

Een lidmaatschap is niet overdraagbaar naar een ander lid toe. Dit omdat elk lid een eigen uniek persoonsgebonden bondsnummer heeft van de KNGU turnbond in combinatie met een lidmaatschapsnummer van de vereniging.

Mocht u nog vragen hebben neem dan contact op met de ledenadministratie: ledenadministratie@gvVoorwaarts.nl

Rustend lid

Het is mogelijk om het lidmaatschap tijdelijk om te zetten naar een ‘rustend lidmaatschap’. Dit houdt het volgende in:

Iemand kan rustend lid worden wanneer er sprake is van langdurige ziekte, zwangerschap of indien men gewoon lid wil blijven van de vereniging maar geen actieve lessen wil volgen of kaderlid wil zijn.

Een rustend lidmaatschap heeft GEEN recht tot deelname aan lessen, maar wel alle overige rechten. Bijvoorbeeld stemrecht op ledenvergadering , lidmaatschap van de bond, jubileum. Een rustend lidmaatschap kan ingaan wanneer een lid langer dan 1 periode (= 2 maanden) niet deel neemt aan de lessen.

De contributie komt bij een rustend lidmaatschap op 0,00 euro te staan. Echter de bondscontributie wordt wel geïncasseerd. Dit is nodig omdat voor een rustend lid wel bondscontributie wordt afgedragen door de vereniging aan de turnbond waar wij als vereniging geen invloed op hebben.

Op de website onder de knop contributie kunt u zien wat de kosten hiervoor zijn. De bondscontributie wordt altijd in januari geint. Een lid heeft de keuze om rustend lid te worden of de contributie op te zeggen en later weer lid te worden. (Ter info: inschrijfkosten bedragen 10 euro)

Restitutie van reeds geïncasseerde contributie kan helaas niet terug worden gegeven. Wanneer een lid besluit om rustend lid te worden en later alsnog het lidmaatschap op wil zeggen, dan zal het resterende bedrag van het opzegtermijn alsnog geïncasseerde worden. Indien er een wachtlijst is in de les dan wordt de lesplaats vrij gegeven voor een nieuw lid. Het rustend lid komt bovenaan de wachtlijst te staan en kan instromen zodra de wens er is en er een plaats vrij komt.